Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

Έκθεση Ζωγραφικής / School year 2009-10


Δεν υπάρχουν κακά παιδικά έργα αλλά κακοί εκτιμητές των παιδικών έργων.
There are no bad children's paintings, but bad appraisers children's paintings